Ostureeglid ja tingimused

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ettevõte garanteerib, et testimist teostatakse ainult laboratooriumites, mis on akrediteeritud vastavalt ISO 17025 ja/või AABB nõuetele. Ettevõte garanteerib, et testimisi ei sooritata laboratooriumites, milledel puudub selline akrediteering.

2. Ettevõte teeb kõik endast oleneva selleks, et määratud isik saaks testimise tulemused kätte teenuse osutamiseks ettenähtud tähtajaks. Teenuse osutamise algus on proovide laboratooriumisse toimetamise kuupäev.

3. Ettevõte saadab kliendile DNA proovide võtmise komplektid Omniva postiautomaadi kaudu. Saatekulutused on juba arvestatud uuringute kogumaksumusse. Ettevõte ei vastuta kliendile saadetud postisaadetiste hilinemise eest. Klient peab ise teatama ettevõttele, kui ta ei saanud kätte talle saadetuid DNA proovide võtmise kompleke.

4. Juhul kui mitte kliendi süü tõttu kliendile saadetud DNR proovide võtmise komplekt või selle steriilne pakend oli vigastatud, siis ettevõte saadab kliendile tasuta uue proovide võtmise komplekti. Defektsed proovide võtmise komplektid tuleb tagastada ettevõttele kliendi kulul.

5. Ettevõte annab ühe tellimuse jaoks ainult ühe proovide võtmise komplekti. Lisakomplekte saab tellida täiendava tasu eest.

6. Juhul, kui proovid mitte ettevõtte süü tõttu ei vasta testimise nõuetele, kas  liiga väikese DNA koguse või proovide saastumise tõttu, siis sellisel juhul tuleb tasuda uute proovide testimise eest (70 iga korduva uuringu eest). Juhul, kui sooritatakse mitte standardseid testimisi (alternatiivseid DNA proove), siis rakendatakse nende kohta testimise hinnakirjas näidatud summasid.

7. Klient mõistab ja on nõustub sellega, et ettevõte ei saa garanteerida täpset DNA sugulustesti täielikkust. Lõplikku tulemust pole võimalik ennustada enne, kui test on tehtud. Ettevõte ei saa hüvitada klientide kulutusi, millede sugulustestid ei ole informatiivsed.

8. Klient mõistab seda, et kuigi kõik sooritatavad testid on väga täpsed, kuid nagu igas laboratooriumis, on võimalikud uuringute ebatäpsused ja kõrvalekalded. Seega Klient nõustub ja tunnistab, et tema poolt nõutav Ettevõtte hooletusest tekitatud kahjumi hüvitamise summa ei saa olla suurem kui testimise hind, samuti mitte ühtki ettevõtte töötajat ei saa süüdistada kahjumi tekitamise eest. Klient peab Ettevõtet veast teatama 30 päeva jooksul pärast testimistulemuste kättesaamist kas e-posti või tähitud kirjaga.

8.1 Ükskõik milline vastutus on piiratud summaga, mis oli tasutud valitud teenuse osutamise eest.

9. Ettevõte ei vastuta plaanitud isikule või mõnele muule vastutavale isikule testimise andmete edastamise tagajärgede eest, välja arvatud juhul, kui on tõestatud ettevõtte hooletus.

10. Ettevõte ei vastuta testimise tulemuste hilinemiste eest, kui see oli tingitud allpool loetletud teguritest: üleujutused, põud, torm, sõda, streik, süsteemvõrkude rikked, tulekahju, plahvatused, terrorism või muud sarnased sündmused, mille põhjuseks ei ole ettevõtte tegevus.

11. Andmekaitseseaduse kohaselt ettevõte võtab vastu, kasutab ja avaldab Kliendi informatsiooni ainult oma lepinguliste kohustuste täitmiseks kliendi ees. Kliendil on õigus saada 30 kalendripäeva jooksul ettevõtte valduses olevat isiklikku informatsiooni enda kohta.

12. Ettevõte jätab endale õiguse keelduda teenuste osutamisest, juhul kui tal on informatsiooni, et:

12.1 Bioloogilised proovid olid võetud või neid kavatsetakse võtta ebaseaduslikult;

12.2 Testimise tulemusi kavatsetakse kasutada ebaseaduslikel, ebamoraalsetel, sobimatutel või ebaeetilistel eesmärkidel.

12.3 Kui juba varem olemasoleva kliendiga oli tekkinud konflikt;

12.4 Kui Ettevõtte teenuste kvaliteeti püütakse kompromiteerida;

12.5 Kui Ettevõttel on põhjust keelduda teenuse osutamisest.

13.  Testimise  tulemused edastatakse ettenähtud isikule ja kõigile DNA-ga kokku puutunud isikutele. Vaata ka allpool punkti 4.14.

14. Kirjalik testimise tulemus saadetakse ettenähtud isikule e-postiga. Kliendi soovil lisatasu eest on võimalik saada uuringute koopiat posti teel.

15. Elektronpostiga saadetud DNA analüüside tulemused on krüpteeritud salasõnaga. Salasõna saadetakse Kliendile SMS sõnumiga ainult siis, kui Nõustumise vormis on näidatud tellija mobiiltelefoni number.

16.  Ettevõttel on õigus avaldada tulemusi või arutada neid järgmiste isikutega:

(a) kõikide uuritavate isikutega;

(b) kui uuritav isik on laps, tema ema või muu õiguslikult vastutava isikuga, kui ettenähtud isik ei edastanud testimistulemusi uuritavatele isikutele.

17.  Ettevõte püüab alati pakkuda kvaliteetseid teenuseid. Kui klient pole saadud teenustega rahul, peab ta esitama Ettevõttele oma kirjaliku kaebuse.

18.  Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et kõik kaebused võimalikult kiiresti läbi vaadata ja kliendile avaldada oma seisukoht. Lõpliku otsuse teeb administratsioon.

19. Kõiki klientide DNA proove viivitamatult uuritakse laboratooriumis. Juhul kui proovid tarnitakse tavapärasest erinevas järjekorras, võetakse lisatasu. See tuleb otsustada enne tulemuste avaldamist.

20. Klient peab tagama dokumentide tagasisaatmise. Kui dokumente ei tagastata täielikult täidetuna, siis ettevõte ei saa oma lepingulisi kohustusi täita ja vastutada kliendi ees kuni täielikult täidetud dokumentide saamiseni.

21. Kui kliendi või tema poolt valitud DNA-proovide võtja süül dokumente ei tagastata, ettevõte on sunnitud teenuse tellimuse täitmise lõpetama. Ettevõte jätab endale õiguse võtta haldustasu summas 50 eurot, mis arvestatakse maha tagasimakstavalt summalt.

22. Kliendi palvel ettevõte võib pakkuda oma teenuste kohta palju rohkem informatsiooni ja anda testimisvõimalustest selgema ülevaate, kuid klient ise peab  otsustama, kas need täiendavad ettevõtte teenused on talle vajalikud ja otstarbekad, vajaduse korral enne täiendavate teenuste tellimist konsulteerida juristidega.

23. Klient on vastutav selle eest, et uuritavad proovid oleks võetud seaduslikult.

24. Klient võtab endale kogu vastutuse ettevõttele üle antud proovide eest. Kolmandate isikute kaebuste, kaotuse või kahjumite korral, kui DNA proovid olid võetud ebaseaduslikult, vastutab klient.

25. Ettevõte soovitab tungivalt, et enne kolmandate isikute DNA analüüside tulemuste avaldamist klient konsulteeriks sõltumatu juristiga.

26. Ettevõte ei vastuta kodustes tingimustes võetud DNA proovide eest, see on ainuisikuliselt kliendi vastutusel. Vastus sellisele DNA testimistele on ainult isiklikuks teadmiseks.

27. Klient on kohustatud tagama, et teenuse tellimisvormide täitmisel esitatud teave oleks täpne ja õige, et tasumiseks kasutatud krediit/deebetkaart on kliendi omand (või et omanik oleks kaardi kasutamiseks andnud loa) ja et kaardil oleks piisavalt vahendeid teeninduskulude katmiseks. Ettevõte jätab endale õiguse selliseid kaarte enne teenuste tellimuse kinnitamist kontrollida.

28. Klient kohustub andma ettevõttele kogu informatsiooni ja andmed ning on vastutav kolmandate isikute kaebuste eest, mis on seotud konfidentsiaalsuse rikkumisega, informatsiooni ja andmete ebaseadusliku kasutamisega, dokumentide võltsimisega jms asjaoludega.

29. Klient peab tagama, et kontrollitavad isikud edastaksid Ettevõttele kogu talle vajaliku informatsiooni (juhul, kui seda nõutakse), proovid ja materjalid ning täidaksid kõik Ettevõtte poolt nõutavad dokumendid ja vormid. Juhul kui seda ei tehta, siis uuringute tulemused võivad hilineda ja nende täpsus väheneda, mis võib mõjutada testimistulemuste kui asitõendite väärtust. Sellistel juhtudel Ettevõte ei võta endale vastutust viivituste ega ebatäpsuste eest. Peale selle Ettevõte ei saa vastutada halva kvaliteediga proovide uuringute tulemuste eest,  millede uuringud võtavad liiga kaua aega, samuti kui proovide kvaliteet on halb või nende kogus on uuringute sooritamiseks liiga väike. Korduvate testide eest tuleb tasuda täiendavalt (vt punkt 4.6).

30.  Klient peab tagama, et uuritav isik saab aru ja täidab konfidentsiaalsuse nõudeid, et ta ei avaldaks uuringute andmeid ükskõik millistele isikutele, kes ei osale selles uuringus. Vt punkti 4.11.

31. Juhul kui klient nõustub ülalpool loetletud tingimustega, siis võib ta sõlmida Ettevõttega lepingu. Leping loetakse sõlmituks peale NÕUSOLEKU VORMI allakirjutamist. Nõusoleku vorm on lisatud DNA proovide võtmise komplektile.

32. Kliendile edastatud uuringute sooritamise tähtajad on orienteeruvad ja on lepingu ebaoluline osa, seetõttu Ettevõte ei vastuta viivituse tõttu tekitatud kliendi kahjumite eest.  Selle põhjuseks on see, et Ettevõte ei saa tagada, et kolmandad isikud ega muud ettevõtted ei viivitaks protsessiga. Ettevõte ei vastuta viivituste eest Teenuste osutamisel ja teenuste osutamise tähtaeg ei ole lepingu oluline faktor.

33. Ettevõtte ise kehtestab, muudab ja kontrollib oma teenuste hindu. Kõik hinnad on näidatud ettevõtte praeguses kehtivas hinnakirjas. Ettevõtte hinnakiri on kättesaadav tema veebisaidilt või paluge seda tarnija käest.

34. Teenuste eest saab tasuda krediitkaardiga, elektroonilise pangandusega. Krediitkaardimakse tasub ettevõte, muul viisil tasudes rahaülekande eest tasub klient enda kulul. Teenuste eest tasutud rahasumma peab vastama ettevõtte teenuste hinnakirjale.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Shopping Cart